Duša

Zmysel tvojho utrpenia

20 apríla, 2021

Prechádzaš si práve náročným obdobím života a kladieš si otázku: „Aký je zmysel môjho utrpenia? Ja ten zmysel jednoducho nevidím a som z toho už unavená. Prečo sa mám ďalej snažiť?“ Ľudia nenávidia utrpenie a bolesť, ale pravda je taká, že ľudia nenávidia utrpenie a bolesť, ak v tom utrpení a bolesti nevidia zmysel. Avšak, ak ten zmysel nájdu, ľahšie začnú znášať ťažké okolnosti svojho života. 

Šimon Peter bol skúšaný diablom. Satan si od Ježiša pýtal povolenie, aby mohol Petra skúšať, čo čítame v Lukáš 22, 31: 31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.  Ale Ježiš sa modlil za Petra, aby obstál v skúške – Lukáš 22, 32: 32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Je zaujímavé, že miesto toho, aby Ježiš satana od Petra odohnal, modlí sa za Petra, aby v skúške viery obstál. Ježiš nespôsobil Petrove utrpenie, no dovolil ho.

Vždy, keď sa zdá, že satan na teba útočí alebo ťa skúša, je dôležité si pamätať, že Božia príprava na niečo dôležité niekedy prichádza zaobalená ako utrpenie a bolesť. Tvoje utrpenie a bolesť má s Bohom vždy zmysel. Boh si používa utrpenie a bolesť, ktorú prežívame, aby zmenil niečo v nás predtým, ako urobí niečo skrze nás. Je to príprava na niečo, čo Boh pre nás dopredu pripravil.

Peter veľakrát zlyhal, v evanjeliách nájdeme veľa pasáží, ktoré opisujú Petrove zlyhania, najväčšie z nich sú – Ján 18, 10-11: 10 Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“ – a Lukáš 22, 61-62:  61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.  Možno sa pýtaš, kde bol Boh uprostred Petrových zlyhaní, uprostred jeho bolesti a žiaľu? Odpoveď je však taká, že všetko to, čo Peter zažíval malo svoj vyšší zmysel.

Boh ti chce povedať, aby si sa nepozerala na svoj život z perspektívy bolesti, ale aby si sa pozrela na svoju bolesť z perspektívy vyššieho cieľa. Tá ťažká vec, ktorou si teraz prechádzaš nie je bez zmyslu. Boh ju dovolil, aby ťa posilnil takým spôsobom, ktorým ťa môže posilniť len táto konkrétna vec, ktorá ťa teraz sužuje.

Rim 8, 28: 28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. 

S Bohom VŠETKO slúži na dobré. Rozhodni sa zmeniť perspektívu toho, ako sa pozeráš na svoj život – rozhodni sa vidieť Božie riadenie a Boží vyšší zmysel uprostred svojho utrpenia a bolesti. Čím je bolesť, ktorú aktuálne prežívaš silnejšia, tým je aj vyšší zmysel, ktorý Boh vložil do tvojho utrpenia a bolesti. Jak 1, 2-3: 2 Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, 3 veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

Skúška tvojej viery ťa robí vytrvalou.

Jak 1, 4: 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. 

Tá vec, ktorú si nepriateľ použil, aby ti spôsobil bolesť, Boh použije, aby ťa posilnil – budeš silnejšia, iná, lepšia a pripravená pre vyšší Boží zámer – tvoje utrpenie a bolesť boli vlastne prípravou pre niečo, čo má prísť.

A ako to dopadlo s Petrom? Lukáš 22, 32: 32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.

Prvá osoba, ktorá kázala o sile odpustenia bol Peter, pretože on hlboko prežil, čo znamená, že mu Boh odpustil jeho zlyhania a hriechy, a preto v tom všetkom vedel aj povzbudzovať druhých. Peter posilňoval svojich bratov vo viere, pretože on sám prešiel ťažkou skúškou viery.

Keď sa pozrieš na nejaký aktuálny moment svojho života, môžeš ľahko podľahnúť rozčarovaniu, že Boh nekoná, že je nespravodlivý, že tvoje utrpenie a bolesť nemá zmysel. Ale ak by si sa na tento moment pozrela spätne z pohľadu dlhšieho horizontu (napr. po 5 rokoch), určite uvidíš, že Boh si to ťažké obdobie života použil pre nejaký svoj zámer, pre to, čo urobil v tebe a skrze teba. 

Vyber si žiť vo viere, že raz uvidíš Boží zámer svojho utrpenia. Je možno aktuálne ťažké to vidieť, ale vo všetkých veciach, ktoré teraz prežívaš je určite nejaký vyšší Boží zámer. Boh zjaví svoju vernosť – hľadaj ju! Ver, že Boh je verný! Pretože náš Boh je dobrý Boh, s naším Bohom máme vždy zmysel našej bolesti. Obdobie bolesti je prípravou na zámer, ktorý má prísť. Rozhodni sa dnes veriť Bohu a jeho zámerom s tvojím životom. Boh ti určite dá schopnosť uvidieť jeho zámery a určite ti pomôže Mu v tom všetkom plne dôverovať.

You Might Also Like